Cung đàn núi
Chân bước trên phím đàn đá núi Từng bước bổng trầm Tình tang... tình tang

Cung đàn lòng ta hòa vào cung đàn núi
Lặng câm... lặng câm
Gió cũng hát và mây cũng hát
Âm thầm... âm thầm
Bàn chân gió, mải miết hát trên lưng núi
Lầm lũi mình ta

Bàn chân trần hát ca

Ôi!

Cung đàn núi lang thang... lang thang

Tình tang... tình tang

Này cung đàn núi
Suối ơi mùa khô mà sao róc rách
Từ cội nguồn trong sạch

Bàn chân suối rong chơi với mây trời

Ô kìa!
Con sông nghiêng mình dưới chân núi
Hóa thân từ suối

Cùng vui với đời

 

Haha. . .ha!

Còn ta vẫn rong chơi nơi cung đàn núi.

 

Thanh Ngoc/