Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cầm đèn soi trăng
  Đèn càng sáng bóng trăng càng tối
  Lấy tâm trí soi giáo lý
  Tâm càng trí giáo lý càng bí
  Hề hề. . .
  Sao không vứt đèn nhìn trăng trên trời ?


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cánh chim giang hồ
  Đậu cành cây khô
  Ngộ
  Nam mô hay nam vô
  Hề hề. . .
  Vô nam • Cây nhà lá vườn

  Hiệp khí

  • 0 Comments

  Hiệp khí. Đầu tiên là cục bộ, sau đó là toàn thân. Đầu tiên là thân sau đó là tâm. Đầu tiên là mình sau đó gia đình an lạc hạnh phúc. Khi năng lượng từ bi lớn hơn gia đình, sẽ rời nhà đi chơi thuận duyên giúp người gọi là xuất gia. Ăn cơm nghìn nhà, ta bà đi chơi vô trụ xứ. . .Nhà là bốn biển, bạn bè là muôn phương. Học tại vô vi hành tại hữu vi. Lấy cái xác phàm phu che cho người bên trong. Nương người bên trong mà chơi mà làm vô tác.
  Sự đời bát ngát, ý đạo thênh thang, thế mà chẳng lộ hàng lộ tướng.
  Hề hề. . 
  Đó là cái đạo chơi của trời đất.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lành quá mức, lập tức sinh rách 
  Tưởng đạo cao, lập tức nói tào lao
  Hề hề. . .
  Rách rưới gặp tào lao
  Chỗ nào em cũng rách
  Tào lao gặp rách rưới
  Đạo lưỡi rách mới sạch