Năm Thợ Nề đang đốt vàng mã gồm: tiền vàng âm phủ, quần áo giày mủ bằng giấy đủ màu. . . .

Hắn đang sì sụp khấn vái thì Tư Chim đến. . .

Từ ngoài ngõ đã nghe tiếng Tư Chim cười nói:

-         Hềhề!. . . Ăn cổ đi trước, lội nước đi sau . . . ngu gì không tới sớm. . . .

Chờ Năm Thợ Nề xong việc ngồi xuống chiếu rót trà mời khách, Tư Chim mới nheo mắt tinh nghịch:

-         Chú Năm này, tôi hỏi khí không phải? Chú là Phật tử mà còn mê tín như vậy sao?

-         Bác bảo sao?

-         Đốt vàng mã như vậy là mê tín, chư tăng chẳng thường dạy như vậy sao?

-         Có, tôi có nghe như vậy. . .Nhưng tôi không thông?

-         Chú còn nghi ngại điều gì sao không tác bạch để chư tăng giải nghi cho?

-         Mô Phật, tôi còn chưa có dịp. . .Nay sẳn có bác là thiện tri thức ở đây xin bác chỉ dạy cho?

-         Tôi đâu dám vậy. . .Nhưng xin chú cứ nói điều nghi ngại của mình để tôi học hỏi thêm.

-         Tôi thấy chùa nào trên bàn thờ Phật đều có cúng hoa quả, vật thực. . .hương, đăng. . .?

-         Vâng đúng vậy

-         Vậy để trên bàn thờ thì nhận được còn đốt thì không nhận được?

-         Tôi nghĩ không hẳn đã vậy

-         Nếu đốt không nhận được thì đốt hương và đèn suốt ngày đêm như trong chùa Như lai cũng chẳng nhận được.

-         !. . .

-         Mô Phật, tôi thấy chùa nào cũng có cảnh chư tăng và Phật tử thành tâm cầu nguyện?

-         Đúng vậy

-         Thế thì tại sao cầu nguyện ở chùa thì Như Lai nghe được còn chúng tôi khấn vái thì lại không nghe được? Thiêng liêng cũng còn phân biệt như vậy sao?

-         Mô Phật tôi nghĩ không phải vậy? Nhưng chú có thấy mua vàng mã tốn tiền rồi lại đốt bỏ đi thì quá phí phạm trong khi dân ta còn nghèo cần tiết kiệm.

-         Thưa bác, mấy thứ bằng giấy này tuy tốn tiền, nhưng đâu tốn bằng thi đua làm chùa to tượng Phật thật lớn. Có tượng tốn gần mấy chục tấn đồng. Khi đúc thiện nam tín nử còn ném vàng vào trong ấy như vậy chẳng tốn gấp bao nhiêu lần vàng mã sao?Thưa bác nếu bác bảo dân ta còn nghèo cần tiết kiệm thì sao trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão. . .còn thiếu lại không làm. . . hay là cứ làm tượng càng to thì càng linh hiển?

-         Tôi nghĩ không phải vậy. Nhưng chú đốt vàng mã thì tốn tiền rồi mất đi. Còn làm tượng bằng đồng thì không mất mà còn lợi lớn về du lịch.

-         Mô Phật, vậy tôi có thể rút ra kết luận, cứ cúng Phật cái gì mà sau chót chúng ta ăn được hoặc dùng kiếm tiền được là chánh tín, còn sau khi cúng đốt mất đi không sinh lợi là mê tín?

-         Mô Phật tôi nghĩ không phải vậy. Nhưng tôi không đủ kiến giải. . . Xin chú Năm tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức rồi nói lại cho tôi biết với. . . .

-         Hềhề!. . .Thôi dẹp việc ấy lại. Bây giờ hương đã tàn. Xin phép bác tôi đi bái tạ rồi chúng ta cùng thụ lộc. . .

 

Vô tín/14/2/2006