Lá Bồ Đề

Rụng

Màng nhện rách

Xoạt!. . .
Giật mình
Kinh ngạc
Khoảnh khắc hiển bày...

HUM !...

                LUHANH/24/8/2004