"Huệ trắng Tường trắng Bóng huệ đen!"

Huệ trắng

Gương trong

Bóng huệ trắng!

 

Huệ trắng

Ta không

Huệ là huệ!

 

                 MÂY 5/08/2004