Trẻ con hồn nhiên vì nó ngu. Người lớn muốn có tướng hồn nhiên thì phải giả ngu như trẻ con.
Thời bây giờ tướng trang nghiêm bị lợi dụng quá nhiều khiến thiên hạ phản cảm và đề phòng.
Tướng trang nghiêm tập được thì tướng hồn nhiên cũng sẽ tập được. Tâm theo tướng, tướng theo tâm. Tập như vậy lâu ngày, tâm sẽ tự thăng hoa chuyển hoá về chân thiện mỹ.
Cứ im lặng làm thật tốt đi. Rồi bỏ hết đừng chấp. Hãy chơi đùa với con trẻ để học tập chúng nó. Xa rời hí luận, xa rời giáo điều trái tự nhiên. Thảnh thơi tự tại ở nơi thiên hạ không thèm tranh chấp.