Bạn vui mừng khi đứa bé được sinh ra, vì bạn không phải là nó. Bạn tiếc thương khi một người chết đi, vì bạn không phải là người này. Bạn thương xót chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ vì bạn không phải là họ.
Hề hề. . .
Bạn còn chưa biết mình là ai? Sao lại biết người khác được ?