Ta thổi sáo chơi 
Con trâu trời im lặng
Mắt em đầy nắng
Đồng vắng đầy gió
Cỏ già nở đầy hoa
^^^


(Con trâu trời im lặng)