Lao động là vinh quang, lang thang thì đang đói, hay nói thì dễ ở tù . . .hề hề. . .