Mưa hay sương mà mù vương sông núi
Vui hay buồn mà buông cả trần gian
Tiếng đàn trong sương
Câu thơ trên đường
Ha ha. . .ha. . .
Phải chăng vô thường đang trả nợ