Đêm ấy uống trà xong
Vất ly vào gốc hoa
Hắn đi về phía trời xa
Haha. . .ha. . .
Ta bà là cái thá gì chứ