Tịnh thì như hòn đá nằm bên bờ sông nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. 
Động thì như dòng sông chảy mãi về đại dương. 
Pháp thì tùy nghi lúc là hòn đá lúc là dòng sông.
Còn đạo là xuống sống tắm mát rồi lên nằm trên hòn đá mà ngủ
^^^


Ha ha. . .ha. . .
Ôm cây đàn ta ca là lá la
Bản tình ca ngơ ngác
Phật và Ma cũng chưa từng hát bao giờ.