Độ quỉ độ ma như A Di Đà
Đẹp trai như Thích Ca
Lúc nào cũng cười ha ha như Di Lặc
Nhiều mắt nhiều tay như Quan Âm
Tâm bất lập như Đạt Ma
Đùa với thiên hạ như Lâm Tế
Ghế cao như Ngọc Hoàng
Giàu sang như Đức Ông
Thông minh như A Nan
Dọc ngang như Phật Hoàng
Sống nhàn như Lão Tử
Như như tự tại vô ngại thần thông, đi chơi lông bông, không già không bệnh, thênh thênh mệnh trời sống đời đời đếch chết, không đến không đi mà cái gì cũng diệu dụng 
Hề hề. . .
Nam mô vô lượng Phật
Chúng sanh Ba Gàn không tham cầu. Nhưng liều mạng xin các ngài độ cho được như vậy. . .như vậy. .
^^^

(Đẹp trai như Thích Ca. . .cười ha ha như Di Lặc)