Đêm trăng đi chơi trên đồng cỏ
Gió bỏ đấy
Trăng bỏ đấy
Cuộc đời nầy bỏ đấy
Ha ha. . .ha. . .
Mây thì ảnh hưởng gì bầu trời chứ ?