Hề hề. . .những bài ca không thể in ra. Chỉ có thể hát mà không thể ca. Không thể xuất bản ở cõi ta bà. Chỉ có thể ngân nga ở ngôi nhà vô ngã. . .
Ha ha. . .ha. . .Ai muốn nghe ca thì phải uống trà trong rừng già. . .