Tự nhiên có duyên đi chơi
Vô sự tự nhiên lời
Thảnh thơi rời khỏi đời và đạo
Hề hề. . .
Mây gió trăng sao, gạo thành cơm
^^^

(Đi chơi)