Như người kia ngồi chơi trên bờ, nhìn dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Sông chảy cứ chảy, người ấy ngồi chơi cứ ngồi chơi thảnh thơi.
Này Cỏ May
Ông đi vào đời cũng vậy. 
Hãy biết cách vừa làm việc hiệu quả vừa thảnh thơi ngồi chơi ngắm nhìn dòng đời đang cuồn cuộn chảy. Đừng để cuộc đời lôi mình đi. 
Hề hề. . .
Làm như vậy gọi là "sống thiền".