Thường thì không chiếu
Thường thì không viên
Thường không có tướng thường huống hồ tướng trăng
Hề hề. . .
Có trăng hạc trắng múa
Không trăng hạc trắng vẫn múa
^^^

(Điệu múa của hạc trắng)