Không cần lúc nào cũng nhận biết về mình. Mà lúc nào cũng là Tánh Biết. Bất cứ thứ gì đặt trước Tánh Biết, nó liền được phản ảnh như thị. Kể cả " nhận biết về bản tâm mình". Nếu đặt trước Tánh Biết nó liền " Biết mình đang nhận biết".
Này Cỏ May
Lúc nào cũng đang nhận biết bản tâm mình là còn ở trong tâm trí nhị nguyên chưa hòa với bản thể. Chính vì vậy mà mất "nhận biết" và chưa phải là người chứng kiến.
Hề hề. . .
^^^

(Nirvana: ra khỏi rừng)