Đạo đức nhằm vào hạnh kiểm. Nhưng giác ngộ lại nhằm vào sự thuần khiết của chứng kiến.