Trong suy nghĩ có xung đột. Còn trong suy tư có sự chấp nhận nên không có đấu tranh. Nhưng suy nghĩ và suy tư đều bắt đầu bởi một nguyên nhân để dần dần đi đến giải pháp. Nó là tâm trí.
Trong tâm linh. Cái biết đến không cần nguyên nhân. Nó đồng thời với hành động thích ứng tức khắc.