Trời đất là cái bình lớn
Sợi tóc em là cành hoa 
Tình yêu nghĩa là cắm vào bình
Đạo nghĩa là minh minh lúc bình còn chưa có
Này em
Không gió mà phất phơ
Hoang sơ, mù mờ, mà cái chi cũng là thơ là nhạc