Đêm trăng ra biển uống trà
Sơn hà lồng lộng mênh mông sóng cười
Trăng người ngồi với người trăng
Trà tiên biển lặng, nói năng cũng thừa