Ta tin cậy đại dương vì nuôi sống ta, cho ta mênh mông mà không hề truyền giáo. 
Nhưng ta chỉ tin tưởng con người. Vì sâu bên dưới nụ cười, con người vẫn còn tâm phân biệt.