Cuộc sống như một cuốn tự điển vĩ đại, bạn có thể tra cứu mọi sự.
Nhưng tình yêu như một ly rươu ngon. Bạn có thể thưởng thức, say và biết những thứ mà sách vở và mọi người chưa ai được biết.