Bạn đi tìm chân lý vì chưa ngộ, chưa có "người bên trong". Bạn còn chạy lăng xăng từ thầy nầy qua thầy kia, từ pháp nầy qua pháp kia. Vì chưa ngộ, chưa gặp vị "giáo thọ" tại tâm của mình.
Khi đã "ngộ", khi đã có " người bên trong". Tự nhiên bạn sẽ an, sẽ định, sẽ yên lặng tu hành không còn lăng xăng nữa.
Dù đã ngộ, đã có "người thầy bên trong". Nhưng bạn còn nhập thế độ sanh làm các hạnh lành giúp đỡ mọi người không ngừng nghỉ. Đấy là vì " người bên trong" chưa đồng nhất với bạn. 
Khi Bodhi(năng lượng giác ngộ) hợp nhất hoàn toàn với sattva(thể xác). Bạn sống tự nhiên, bạn biến thành cây bút cây đàn của thượng đế mà không cố biểu thị, không cố cường điệu, không cố hoằng dương. Mọi hành động, mọi lời nói đều duyên dáng, đều thiêng liêng, đều trần trui, đều bình thường mà đầy diệu lực. 
Hề hề. . .Bạn chẳng có việc gì để làm, nên chỉ rong chơi tự do tự tại.
Nầy Cỏ May
Ta chỉ đơn giản hiện hữu, toàn diện, trần trụi và không mục đích.