Hạnh phúc của bạn, được tính bằng số lần bạn cười thật sự. 
Hạnh phúc bạn cống hiến, được tính bằng số lần bạn làm mọi người cười thật sự.