Mưa xuống 
Cỏ lên mầm xanh
Hạ về
Sen xanh nở hoa đỏ

Này gió
Em hãy nguyện cầu như cỏ như sen.
^^^

(Nguyện cầu)