Chẳng thấy đầu 
Chẳng thấy đuôi 
Chẳng thấy khoản giữa.
Thế mà vẫn thấy mát
Này tố phác
Hãy hiện hữu mà vô tướng như gió
^^^

(Hóng gió)