Chiều nay thiên đàng mưa không em
Trần gian thiên hạ thênh thang chạy làng
Thiên đàng chạy làng bèn xuống địa ngục
Trần gian lục đục bèn lên niết bàn
Thằng nào bàng quang thì lang thang tùy hứng
Hề hề. . .