Nửa đêm thức dậy
Thấy bóng tối thơ ngây
Nửa cuộc đời thức dậy
Thấy ánh sáng đang sám hối
Thép đã tôi thức dậy
Thấy như vậy gió đầy