Có thể bạn thường bố thí. Nhưng không có nghĩa khi có xung đột lợi ích với người cùng cọng tác mà bạn chịu nhường nhịn. 
Hề hề. . .Bố thí của bạn khi ấy chẳng qua là muốn mọi người kính trọng mình chứ chưa thực chất.
Với người cùng cọng tác đã khó. Huống hồ đối với đối tác. Khi có xung đột lợi ích mà giữ được nhân phẩm và tình người mới thực sự là người đạo đức.