Con tim nằm ở ngực. 
Con tim không thực nằm ở miệng
Con tim nổi tiếng nằm ở tiền
Con tim thiêng liêng có nhà riêng ở báo chí
Con tim vô trí ra đi với bất tư nghì
Con tim vô vi . . .hề hề. . .
Thế nào cũng đi chơi bậy