Kệ tui
Tui vui mà hổng ảnh hưởng gì ai
Sao tui phải nghe ông
Cuộc đời ông, chứng minh đi
Có gì hơn kẻ khác?