Phẩm chất cuộc sống làm tuổi thọ có ý nghĩa. Thiền vị trong cuộc sống làm con đường tu hành của bạn đáng để theo.