Chạy marathon khi tu. Chạy vượt rào khi sáng tạo và chạy nước rút khi cống hiến.