Gió thênh thang
Ta bỏ đàn nghe nhạc trời
Con sông trào cảm xúc
Không phải lúc nầy chẳng còn lúc nào 
Cái tình đi vào trong cái đạo.