Đốt cây nến
Ánh sáng
Cây nến chảy ra mòn dần rồi biến mất

Đọc cuốn sách
Trí tuệ
Cuốn sách chảy ra mòn dần rồi biến mất

Nhận gia trì lực
Khả năng
Thần linh chảy ra mòn dần rồi biến mất

Tự tại