Mỏng
Trong
Sạch
Lặng
Một mình
Thế mà ta vẫn sợ làm dơ trần thế