Em gục đầu vào bức tường bê tông.
Anh gục đầu vào bức tường cuộc sống
Lũ chúng ta sinh ra dưới chân bức tường thời đại
Hề hề. . .
Không thể tiến tới
Đời chơi ngược lại 
Ta hèn nên ta tự tại