Tranh luận về khí làm gì ? Bệnh đến thì tự biết. 
Tranh luận chánh tà làm gì? Nhà có người thân ma nhập thì tự biết.
Giảng thiền vanh vách mà nhà không cách nào yên thì tự nhiên thật biết.
Hay dở gì thì khi về già mọi thứ sẽ lộ ra.
Định hổng định lúc bịnh nặng gần chết mọi người sẽ biết.
Hề hề. . .