Đường ta đi 
Thu cười khì
Rừng chẳng còn gì 
Lá đã bay đi