Lá thu nhẹ hơn 
Sương thu mỏng hơn
Tình thu nhiều ngu hơn
Mạng nhện mùa thu ru lá ngủ
Gió mùa thu vừa đủ để đung đưa