Ta là con số 0
Đứng trước số khác 
Ta chẳng giá trị gì
Đứng sau số khác 
Ta làm nó tăng thêm giá trị.
Nhân với ta, cọng với ta, trừ với ta. . Chỉ là vô ích.
Ha ha. . .ha. . .
Chia qua ta hóa ra vô hạn
Ta là vô tân tạng 
Cho mãi không bao giờ cạn