Đời đập
Ta mới biết bất cập của đạo.
Đạo hụt hơi
Ta mới biết " luật chơi" của đời.
Hề hề. . 
Khi bị đạo và đời bỏ quên.
Ta giật mình 
Thình lình giải thoát