Hồng trắng
Mùi thơm không trắng
Hồng đỏ
Mùi thơm không đỏ
Hồng tàn
Giác quan tưởng vậy