Tui chơi cờ
Hề hề. . .
Cờ đời mời thua
Cờ vua mua thua 
Cờ vây quậy thua
Cờ tướng cương thua
Cờ đạo ngáo thua
Cờ mù đù thua
Cờ chùa đùa thua
Cờ thua. . .thua luôn
Hề hề. . .