Chim có tổ 
Người có tông
Trăng có cái lồng của thi sĩ