Ngồi thiền trên biển
Cái ngồi ngồi
Cái thiền thiền
Cái đương nhiên nhiên
Hề hề. . .
Cái ta không chơi trò vô ngã
Mà tràn ra 
Đầy ắp tam thiên đại thiên