Bóng đen in trên tường
Tường nứt bóng không rách

Đồng đi vào đời
Đồng vô thường
Bóng vẫn không vướng sinh diệt
Đồng đi vào đạo
Đồng lao xao chánh tà thiện ác đúng sai
Bóng vẫn tự tại vô ngại

Đồng là hiện tượng 
Bóng là Tướng của Tánh khởi dụng

Cho nên:
Đồng vô ngã, thì Bóng luôn khả dụng
Phi tâm trí, thì Huyền Đồng mà không lộ tướng.
Đồng có thiền vị thì bất tư nghì mà cái chi cũng thích ứng.
^^^

(Tường nứt bóng không rách)